Ghế cafe khung nhựa đan dây cao cấp

Liên hệ

𝑀𝑜̂ 𝑡𝑎̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: Ghế cafe khung nhựa đan dây cao cấp
𝑇𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝐺ℎ𝑒̂́ 𝑐𝑎𝑓𝑒 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 đ𝑎𝑛 𝑑𝑎̂𝑦 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝.
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: Đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡.
𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐾ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 đ𝑢́𝑐, đ𝑎𝑛 𝑑𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̀.
𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑋𝑎𝑛ℎ, 𝑛𝑎̂𝑢, 𝑘𝑒𝑚, 𝑐𝑎𝑚.
𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.