Ghế cafe nhựa đúc lưng dây

Liên hệ

𝑀𝑜̂ 𝑡𝑎̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 : Ghế cafe nhựa đúc lưng dây
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡.
𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 đ𝑢́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖
𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, đ𝑒𝑛, đ𝑜̉, 𝑥𝑎́𝑚, 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, 𝑐𝑎𝑚, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎́.
𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢.