Ghế cafe nhựa đúc nhiều màu

Liên hệ

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: Ghế cafe nhựa đúc nhiều màu
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: 45𝑥45𝑥84-𝑆𝐻45𝑐𝑚
𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 đ𝑢́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖
𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, đ𝑒𝑛, đ𝑜̉, 𝑥𝑎́𝑚, 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎́
𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢