Ghế đôn nhựa đúc xếp chồng

Liên hệ

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: Ghế đôn nhựa đúc xếp chồng
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: 𝐷27𝑥𝐻45𝑐𝑚.
𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 đ𝑢́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝.
𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, đ𝑒𝑛, đ𝑜̉, 𝑥𝑎́𝑚, 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎́, ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔.
𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢.