Ghế gỗ cafe Bull

Liên hệ

Ghế gỗ cafe Bull

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑆𝑜̂́ 𝐾𝑦̃ 𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡:

𝐺ℎ𝑒̂́: 50𝑥42𝑥72.5 𝑐𝑚

𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑛𝑎̂𝑢, 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛.

𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐺𝑜̂̃ 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑏𝑜̣𝑐 đ𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̉𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖, 𝑏𝑜̂́.