Ghế nhựa đúc chân xoay

Liên hệ

𝑀𝑜̂ 𝑡𝑎̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 : Ghế nhựa đúc chân xoay
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: Đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡.
𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐿𝑢̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 đ𝑢́𝑐, 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑠𝑜̛𝑛 𝑡𝑖̃𝑛ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑥𝑜𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 360 đ𝑜̣̂.
𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, đ𝑒𝑛, 𝑥𝑎́𝑚, đ𝑜̉, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̣𝑐, ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎́.
𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢.