Ghế nhựa Pantry chân sắt hiện đại

Liên hệ

𝑀𝑜̂ 𝑡𝑎̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: Ghế nhựa Pantry chân sắt hiện đại
𝑇𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝐺ℎ𝑒̂́ 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑟𝑦 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: Đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡
𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃, 𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑠𝑜̛𝑛 𝑡𝑖̃𝑛ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑛
𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, đ𝑒𝑛, 𝑑𝑜̉, 𝑥𝑎́𝑚, 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎́
𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢