Ghế nhựa Tiffany đúc nguyên khối

Liên hệ

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: Ghế nhựa Tiffany đúc nguyên khối
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: 37𝑥42𝑥90𝑐𝑚-𝑆𝐻45.
𝑉𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑢́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐.
𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑥𝑎́𝑚, 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎́𝑜.