Ghế phòng ăn nhựa đúc cao cấp

Liên hệ

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: Ghế phòng ăn nhựa đúc cao cấp
𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝟒𝟓𝐱𝟓𝟒𝐱𝟖𝟏𝐜𝐦-𝐒𝐇𝟒𝟓𝐜𝐦.
𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐍𝐡𝐮̛̣𝐚 𝐏𝐏 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩.
𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, đ𝐞𝐧, đ𝐨̉, 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐞̂𝐮, 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣𝐭.
𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́: 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮.

Danh mục: ,