Ghế sofa cafe Phúc Long

Liên hệ

𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́ 𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕: 𝑮𝒉𝒆̂́ 𝒔𝒐𝒇𝒂 𝒄𝒂𝒇𝒆 𝑷𝒉𝒖́𝒄 𝑳𝒐𝒏𝒈

𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑮𝒐̂̃ 𝑨𝒔𝒉, 𝒃𝒐̣𝒄 đ𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒕𝒖𝒚̀ 𝒄𝒉𝒐̣𝒏.

𝑴𝒂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄: 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍, 𝒘𝒂𝒍𝒏𝒖𝒕.